Wakacje z Alojzym Lyską – Bojszowy majōm tysiōnc starych dymbōw

Wakacje z Alojzym Lyską – Bojszowy majōm tysiōnc starych dymbōw

5 wyświetlaj
0

Ażeby sie wierzić niy chciało, że jich tu tela rośnie. Rubych dymbōw, kiere dokoła odziōmka na wysokości 1.3 metra majōm wiyncyj niż dwa metry. Nojrubszy – dōmb Świyntojan w Parku Dworskim mo w obwodzie 6 metrōw.
Interesantne jest, poczymu tych dymbōw tela tu mōmy. Komu to mōmy do podziynkowanio?

Piyrsze – naszym ojcōm, kierzi mieli te strōmy we wielkij zocy. I w nos płynie jeszcze coś celtyckij krwie, że siykiyry niy dźwigomy na te drzewa. Sōm my przeca potomkami Celtów spod Alp, kierzi mieli dymby we świyntości i wierzili, że wto dōmb ściōn, wcześnij czy pōźnij trefi go pieron.
Drugi – dymby od wiekōw mieli w powożaniu panowie pszczyńscy. Obsodzali nimi swe lasy, wytyczali nimi leśne aleje, zakłodali dōmbrowy.
Kaj tych dymbōw jest w naszyj gminie nojwiyncyj? W Miyndzyrzyczu! Mało wiela pōł tysiōnca. Na drugim miejscu trzeja postawić Jedlina, kaj dymbami obsadzone sōm downe groble stawowe, stare drōgi, leśne aleje. Rośnie jich tam dobre dwiesta. Na trzecim miejscu byłby Świerczyniec. To była wieś ksiōżynco. Wszystko było tu robione, jak przykozała komora pszczyńsko: kroj lasa, aleje leśne, pobudynki – wszystko obsodzać dymbami.
Z tymi pobudynkami było tak: cysarski przikaz zmuszoł kożdego gospodorza do obsadzynio swej dziedziny liściastymi strōmami, kiere miały gasić iskry, jak sie poliły słōmiane strzechy, zaś dymby miały ściōngać na siebie błyskawice. Dzisio z tych gojōw przy gospodarstwach niy zostało wiela, bo w Polsce sie tam prawym żodyn niy przejmuje: – Dymby sōm moje – tōż tna! I tak sie straciło dużo piyknych dymbōw w samej wsi, na polach i łōnkach, przy gościńcu pszczyńskim, na wałach pod Korzyńcym i nad Pszczynkōm. Skiż tego sama wieś Bojszowy mo tych dymbōw nojmnij. W Parku Dworskim jest ich jeszcze 11, a ponoś było trzydzieści. W Parku Zamkowym w Jedlinie jest jich też tela.
Pomimo tych ubytkōw, dymbōw w całej gminie mōmy dobry tysiōnc. Trzeja sie z tego radować i wszyndy rozpowiadać, bo mało sie tryfio takich miejscowości na naszym Górnym Ślōnsku.
Bojszowy – gmina tysiōnca dymbōw! – tak godać. Piykne nōm to wystawio świadectwo.

O autorze

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.